Wie zijn wij?

Stichting Vrienden
Op 28 september 2015 is de Stichting Vrienden Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer opgericht.

De Stichting stelt zich ten doel zich in te zetten voor de ontwikkeling, het behouden en het gebruik van de Natuur- en Landschappentuin te Zoetermeer en voorts al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • samen met de gemeente Zoetermeer vormgeven aan de (her)inrichting en het beheer van de Natuur- en Landschappentuin;
 • het vertegenwoordigen van de belangen van gebruikers en belangstellenden van de Natuur- en Landschappentuin bij de gemeente en overige overheidsorganisaties;
 • het samenwerken met die verenigingen, stichtingen en andere organisaties die soortgelijke doelen op het gebied van natuur en milieu nastreven;
 • het werven van fondsen, sponsors en donateurs;
 • het (doen)verrichten van ondersteunende taken in de Natuur- en Landschappentuin, onder meer door de inzet van vrijwilligers, alsmede het stimuleren van (educatieve) activiteiten in de tuin.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en andere bijdragen;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Ondertekening oprichtingsakte

Ondertekening oprichtingsakte op 28 september 2015

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden wordt momenteel gevormd door:

 1. Bert Pol, voorzitter en portefeuillehouder communicatie;
 2. Marina Lurks, secretaris;
 3. Wilma van Rijt, penningmeester;
 4. Erik Jaspers, portefeuillehouder onderhoud;
 5. Hans van der Smagt, bestuurslid;
 6. Henk Lubberding, bestuurslid, portefeuillehouder flora en fauna en portefeuillehouder natuurtuingidsen.

Contact: info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl