Toekomstige ontwikkelingen

De Natuurtuin biedt een beeld van de diversiteit van de Zoetermeerse cultuurlandschappen in het verleden en heden. Het mag met recht een lokale openluchttentoonstelling van de verscheidenheid van de landschappelijke en de natuurhistorische waarden die ons op het eerste gezicht monotone gebied kenmerken worden genoemd. Deze diversiteit kan door de seizoenen heen met hoofd, hand en hart worden ervaren. Met het omliggende Westerpark heeft de Natuurtuin veel te bieden als een inspirerende gezonde omgeving voor actieve en passieve ontspanning. De grote aantrekkingskracht van het gebied tijdens de Covid19 pandemie heeft dit nog eens duidelijk aangetoond. Om deze aantrekkelijkheid te behouden is een open karakter van de Natuurtuin een belangrijke voorwaarde.

Daarnaast is duurzaam beheer van de Natuurtuin, gericht op behoud van de biodiversiteit, van essentieel belang voor Zoetermeer.

Sinds 2015 werken de Vrienden van de Natuurtuin, in nauwe samenwerking met de gemeente aan (achterstallig) onderhoud, de verjonging en aanpassing van de Natuurtuin op basis van een (meerjaren) Beheerplan en jaarlijkse onderhoudskalenders. Het Beheerplan wordt in 2021 geëvalueerd en, waar nodig, aangepast. Dit in nauw overleg met deskundigen.

De gemeente Zoetermeer heeft de wens uitgesproken dat de Vrienden van de Natuurtuin in de nabije toekomst het beheer van de Natuurtuin volledig overnemen. Hierbij zou het actuele gemeentelijke budget voor onderhoud worden overgedragen. De Vrienden van Natuurtuin staan hier in principe positief tegenover met dien verstande dat het grote infrastructurele onderhoud aan dijken, watergangen, pompen e.d. een taak van de gemeente blijft. De structuur van de Natuurtuin is te complex en te kwetsbaar om uitsluitend door een vrijwilligersorganisatie te worden onderhouden.

Nu het beheer weer op orde komt kan er ook meer aandacht besteed worden aan andere doelstellingen van de Vrienden van de Natuurtuin, zoals educatie en het nauwer betrekken van de wijkbewoners. Veel wordt verwacht van de samenwerking met andere organisaties, zoals IVN-KNNV, wijktuinen en maatschappelijke clubs (bv.Piëzo). Essentieel voor de verdere uitwerking hiervan is de herbouw van ’t Westpunt dat in de nacht van 30 op 31 december 2019 door brand is verwoest. In de eerste helft van 2021 worden hiervoor concrete plannen verwacht. Een nieuw onderkomen is ook noodzakelijk om de vrijwilligers van de Natuurtuin onderdak te bieden.