Toekomstige ontwikkelingen

Visie op toekomstige ontwikkelingen

Kleinschalige natuur- en landschappentuin. Wisselwerking tussen natuur en landschap.
Intrinsieke natuur- en cultuurhistorische waarden en elementen
Cultuurlandschappen in en om Zoetermeer.
In Zoetermeer en omgeving aanwezige grondsoorten en waterpeilen.
Hoge mate van biodiversiteit en landschappelijke diversiteit.
Plantensociologische invalshoek
Ecosysteemdiensten

Diversiteit door de seizoenen heen en de bijbehorende, wisselende, verschillen en
mogelijkheden van beleving (alle zintuigen). Telkens weer verrassend.

De natuurtuin in combinatie met het omliggend gebied (Westerpark) heeft veel te bieden op
het vlak van gezondheid (inspirerende omgeving voor rust en beweging, voorlichting en
activiteiten die daarop zijn gericht)

Natuurlijk, divers en gefaseerd beheer gericht op in stand houden en vergroten diversiteit en
duurzaamheid.

Daar waar mogelijk en zoveel als mogelijk vasthouden aan de oorspronkelijk opzet van de
tuin. Eenmalig groot onderhoud is daarvoor nodig (griend, akkers), maar daarna fijnmazig
beheer nodig. Het maken van keuzes is niet uit te sluiten.

Integraal onderdeel Westerpark (ligging, bereikbaarheid, biodiversiteit, waterbeheersing,
beleid, visie, strategie, communicatie) en tegelijkertijd apart/bijzonder (toegankelijkheid,bescherming, diversiteit, beleving). Maak een duidelijkere en aantrekkelijkere overgang tussen het Westerpark en de natuurtuin. De natuurtuin moet daarbij ook zichtbaarder worden

Mogelijkheden voor passieve en actieve recreatie (rust, beleven, tekenen/schilderen,fotografie) en actieve recreatie (meedoen met onderhoud en beheer, kennisoverdracht, onderzoek, trouwerij, horeca). –

Daarvoor is meer bekendheid en zichtbaarheid van de natuurtuin nodig. Waarbij wel zorgvuldig wordt omgegaan met de extra druk op de tuin die dat met zich meebrengt.

Beheer : degelijk beheerplan, vaste beheerder en goed getrainde en deskundige vrijwilligers.

Beheer: naast vaste beheerder, samenwerking tussen en samen optrekken van gemeente, vrijwilligers, gebruikers, natuur- en milieuorganisaties, groenonderwijs.

Wel centrale coördinatie voor het beheer.

Educatie: samenwerking gemeente, vrijwilligers, bewoners, gebruikers, natuur- en milieuorganisaties, algemeen onderwijs (scholen) / groenonderwijs en aanbieden van stages

Organisatie & beleid: onderdeel van nieuw gemeentelijk beleid in ontwikkeling, waarbij accent meer op toenemende participatie en verantwoordelijkheid en sturing van burgers. – Organisatie & beleid: onderdeel beleid en voorzieningen van team Groen Spelen Leren.

Rol gemeente: regisseur op afstand, facilitator en medefinancier.

Algemeen: voor alle geïnteresseerde burgers van Zoetermeer. Specifiek: maatwerk voor specifieke doelgroepen. – Samenwerking tussen verschillende partijen met verschillende en aanvullende vormen van kennis en deskundigheid.

Documenten

thumbnail of kerndocument-natuurtuin-2015

Visie op toekomstige ontwikkelingen Natuurtuin